تعرفه اپراتور های ۱۰۰۰و۳۰۰۰و۵۰۰۰

۱۰۰۰

قیمت غیر سفارشی قیمت سفارشی ارقام نوع خط
۲۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۴ ۱۰۰۰xxxxxxxxxx
۴۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۱۳ ۱۰۰۰xxxxxxxxx
۷۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۲ ۱۰۰۰xxxxxxxx
۱۱۵,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰ ۱۱ ۱۰۰۰xxxxxxx
۱۷۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰xxxxxx
۲۳۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۹ ۱۰۰۰xxxxx
۳۲۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۰۰۰xxxx

 

 

 

خطوط اختصاصی ۳۰۰۰

قیمت غیر سفارشی قیمت سفارشی ارقام نوع خط
۱۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۴ ۳۰۰۰۲۶۶۶xxxxxx
۸۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۳۰۰۰۲۶۶۶xxxxx
۱۱۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۰ ۳۰۰۰۲۶۶۶xxxx

خطوط اختصاصی ۵۰۰۰

قیمت غیر سفارشی قیمت سفارشی ارقام نوع خط
۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۴ ۵۰۰۰۱۳۳۳xxxxxx
۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۳ ۵۰۰۰۱۳۳۳xxxxx
۶۵,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ۱۲ ۵۰۰۰۱۳۳۳xxxx
۹۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱ ۵۰۰۰۱۳۳۳xxx
۲۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۰ ۵۰۰۰۱۳۳۳xx
۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۹ ۵۰۰۰۱۳۳۳x

خطوط اختصاصی ۵۰۰۰

قیمت غیر سفارشی قیمت سفارشی ارقام نوع خط
۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۴ ۵۰۰۰۲۶۶۶xxxxxx
۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۳ ۵۰۰۰۲۶۶۶xxxxx
۶۵,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ۱۲ ۵۰۰۰۲۶۶۶xxxx
۹۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱ ۵۰۰۰۲۶۶۶xxx
۲۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۰ ۵۰۰۰۲۶۶۶xx
۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۹ ۵۰۰۰۲۶۶۶x

خطوط ثابت تهران

قیمت نوع خط
۱۳۰,۰۰۰ ۰۲۱xxxxxxxx

۰ نظر

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*