استفاده از بهینه از منابع می تواند مجموعه ما را به سمت موفقیت سوق دهد . بخصوص در فضاهای فرهنگی که توجه به این مسئله و امر صرفه جویی بسیار مهم است . پس چه خوب می شود پیامک را جایگزین کاغذ کنیم تا هم به محیط زیستمان کمک کنیم و در عین های منابع مالی مجموعه را حفظ کنیم . با تعدادی از این راهکارها آشنا می شویم .

۱ . جلسات متعدد مدرسه را با پیامک به والدین و سایر همکاران خبر دهید
۲ . زمان توزیع کارنامه دانش آموزان را با ارسال پیامک به والدین اعلام کنید .
۳ . موارد انضباطی دانش آموزان و درخواست حضور والدین آن ها در مدرسه را با پیامک به صورت مستقیم به والدین اطلاع دهید
۴ . فوق برنامه ها، حوادث غیر مترقبه ، هرزگاهی برای والدین پیام های فرهنگی و تربیتی بفرستید